Ενσιλωτής

Το ιστολόγιο λειτουργεί στο περιβάλλον του Google Blogger και ο Blogger χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υηρεσιών, την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με την περιήγηση στο ιστολόγιο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

Facebook & the fundamental right to a scientific opinion - Part 2 Το FB & το θεμελιώδες δικαίωμα στην επιστ. άποψη - Μέρος 2ο

Προσοχή, το FB έχει μειώσει τη διάδοση της σελίδας Greeklignite και δεν θα σας εμφανίσει σχετική ειδοποίηση. Επισκεφθείτε το greeklignite.blogspot.com!
Attention, FB is limiting Greeklignite page reach. Visit greeklignite.blogspot.com!

Η σημερινή ανάρτηση είναι διπλή, σε Αγγλικά & Ελληνικά. Today's post is both in English and Greek. Two months ago I posted "Facebook and the fundamental right to a scientific opinion". In an act of censorship Facebook (FB) labelled as "False content" the video presentation of the World Climate Declaration "There Is No Climate Emergency", signed by hundreds of scientists from 31 countries! (the label was after a review by climatefeedback.org, an NGO which has received accreditation from the International Fact-Checking Network (IFCN) at The Poynter Institute). Among the signatories from Greece is also the Head of the National Meteorological Service! Since then FB started limiting access to the Greeklignite page.

Πριν από 2 μήνες για πρώτη φορά δημοσίευσα ανάρτηση ταυτόχρονα σε Αγγλικά & Ελληνικά και σήμερα έχουμε τη συνέχεια. Η ανάρτηση Facebook and the fundamental right to a scientific opinion - Το FB και το θεμελιώδες δικαίωμα στην επιστημονική άποψη  επεσήμαινε το πώς, σε μια πράξη λογοκρισίας, το Facebook χαρακτήρισε ως "Ψευδές περιεχόμενο" δυο κοινοποιήσεις της σελίδας Greeklignite. Η μία ήταν η παρουσίαση σε βίντεο της Παγκόσμιας Κλιματικής Διακήρυξης "There Is No Climate Emergency - Δεν Υπάρχει Κλιματική Κρίση", την οποία έχουν υπογράψει εκατοντάδες επιστήμονες από 31 χώρες! (ο χαρακτηρισμός τοποθετήθηκε μετά από αξιολόγηση απ' το climatefeedback.org, μια ΜΚΟ που έλαβε πιστοποίηση απ' το Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Γεγονότων του Ινστιτούτου Poynter). Μεταξύ των υπογραφόντων από Ελλάδα είναι και ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας! Έκτοτε το FB περιορίζει την πρόσβαση της σελίδας Greeklignite.

However, Clintel (Climate Intelligence), the group of scientists behind the World Climate Declaration, reacted and sent an official protest to the Poynter Institute. It seems that the reaction was successful, as FB has removed the "False content" indication from the Greeklignite page!

Ωστόσο το Clintel (Climate Intelligence), η ομάδα επιστημόνων πίσω απ' την Παγκόσμια Κλιματική Διακήρυξη, αντέδρασε κι έστειλε ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας στο Ινστιτούτο Poynter, που χρησιμοποιείται απ' το FB ως "υπηρεσία ελέγχου". Φαίνεται πως η αντίδραση ήταν επιτυχής, καθώς το FB αφαίρεσε την ένδειξη "Ψευδές περιεχόμενο" απ' τη σελίδα Greeklignite! 

On the other hand, German newspaper die Welt on May 27th, 2020, reported that the same Clintel Declaration had been presented in Tichys Einblick and labelled by FB as "False content", after a review by Correctiv.org. Tichys brought the case to ...
court, lost the case at 1st degree at the Regional Court of Mannheim, however won at the Higher Court of Karlsruhe. The label "False content" was then withdrawn, since the decision warned the defeated part for a €250.000 fine or 2 years imprisonment. Tichys lawyer said the judgment as a victory for freedom of expression: "The fundamental question to be decided was who should decide right and wrong in an open society."

Παράλληλα, δημοσίευμα της Γερμανικής die Welt στις 27/5/2020 αναφέρει πως η ίδια Διακήρυξη του Clintel είχε δημοσιευθεί στο Tichys Einblick και χαρακτηρίστηκε πάλι απ' το Facebook ως "Ψευδές περιεχόμενο", με βάση αξιολόγηση απ' το Correctiv.org. Το Tichys αντέδρασε στα δικαστήρια, έχασε την πρώτη δίκη στο Μανχάιμ, κέρδισε ωστόσο σε 2ο βαθμό στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καρλσρούης και ο χαρακτηρισμός αποσύρθηκε, καθώς η απόφαση του Δικαστηρίου προειδοποίησε το ηττημένο μέρος της δίκης για πρόστιμο €250.000 ή φυλάκιση έως δυο ετών. Ο δικηγόρος του Tichys χαρακτήρισε την απόφαση ως νίκη για την ελευθερία της έκφρασης: "Το θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει ν’ απαντηθεί είναι ποιος αποφασίζει τι είναι σωστό ή λάθος σε μια ανοικτή κοινωνία". 

Οι αναρτήσεις μας δημοσιεύονται στο greeklignite.blogspot.gr και αναδημοσιεύονται στο Facebook. Οδηγίες ρύθμισης για τις "Προτιμήσεις Ενημερώσεων" στο Facebook θα βρείτε εδώ.


And then Twitter labelled President Trump's tweets for misinformation and everything changed! Presidential elections are scheduled for this November and Trump would not tolerate any censorship. His angry reaction forced Marc Zuckerberg to keep safe distance from any future act of censorship: in an interview by Fox news, he admitted that "Facebook shouldn’t be the arbeiter of truth of everything that people say online". You can even see and hear him saying that on video. On May 28th, 2020, the White House issued an Executive Order to protect the right to freedom of speech and at the above picture you can see some of Trump's Remarks on the Order. 

Και μετά το Twitter χαρακτήρισε δυο tweets του προέδρου Trump ως παραπληροφόρηση και όλα άλλαξαν! Οι Προεδρικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για αυτόν τον Νοέμβριο και ο Τραμπ δεν θα μπορούσε ν' ανεχθεί καμιά λογοκρισία. Η οργισμένη αντίδρασή του ανάγκασε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να λάβει ασφαλή απόσταση από οποιαδήποτε μελλοντική πράξη λογοκρισίας: σε συνέντευξη στο Fox news παραδέχτηκε ότι "το Facebook δεν πρέπει να είναι ο κριτής της αλήθειας για ό, τι λένε οι άνθρωποι στο διαδίκτυο". Μπορείτε ακόμη να τον δείτε και να τον ακούσετε να το λέει αυτό σε βίντεο. Στις 28 Μαΐου 2020, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε Εκτελεστική Εντολή για την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου και στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε μερικές από τις Επισημάνσεις του Τραμπ για την Εντολή. 

After all this has happened, Facebook should avoid any censorship and protect the freedom of speech and expression of scientific opinions. In case someone is offended by a post, there is always the Penal Code and Social Media are merely platforms, not judges!  Facebook is now obliged -at least morally- to withdraw every "False content" label it has placed on content shared by its users and avoid keep limiting access due to "False content" labels. And to abolish the "Quality of Page" session. The Greeklignite page still has one such label, for sharing an Electroverse.net post. But no one, for 6,5 years now, dared to fact-check posts created by greeklignite.blogspot.com! 

Μετά από όλα αυτά, το Facebook θα πρέπει ν' αποφύγει κάθε λογοκρισία και να προστατεύσει την ελευθερία του λόγου και την έκφραση επιστημονικής άποψης. Σε περίπτωση που κάποιος θίγεται από μια ανάρτηση υπάρχει πάντα ο Ποινικός Κώδικας και τα Κοινωνικά Δίκτυα είναι απλά πλατφόρμες, δεν είναι δικαστές! Το Facebook πλέον υποχρεούται –τουλάχιστον ηθικά– να αποσύρει κάθε ετικέτα «Ψευδές περιεχόμενο» που έχει τοποθετήσει σε περιεχόμενο που μοιράζονται οι χρήστες του και να μην περιορίζει την πρόσβαση. Και να καταργήσει το τμήμα "Ποιότητα Σελίδας". Η σελίδα Greeklignite εξακολουθεί να έχει μια τέτοια ετικέτα, για κοινοποίηση ανάρτησης του Electroverse.net. Αλλά κανείς ποτέ, εδώ κι 6,5 χρόνια, δεν αποτόλμησε ν' αμφισβητήσει αναρτήσεις του "Λιγνίτης, ο δικός μας μαύρος χρυσός"!

Well, maybe my English is not good enough, but I hope that with Part 1 & Part 2 you got the meaning; the fundamental right to a different scientific opinion is NOT NEGOTIABLE in the 21st century!
Ενδεχομένως τα Αγγλικά μου δεν είναι αρκετά καλά, αλλά με τις αναρτήσεις 1ου & 2ου Μέρους ελπίζω πως πήρατε το νόημα: το θεμελιώδες δικαίωμα σε μια διαφορετική επιστημονική άποψη ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ στον 21ο αιώνα!
 
Για αναδημοσίευση, πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά ολόκληρο το κείμενο "Πηγή: greeklignite.blogspot.gr".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου