Ενσιλωτής

Το ιστολόγιο λειτουργεί στο περιβάλλον του Google Blogger και ο Blogger χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υηρεσιών, την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με την περιήγηση στο ιστολόγιο αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Facebook and the fundamental right to a scientific opinion - Το FB και το θεμελιώδες δικαίωμα στην επιστημονική άποψη.


Η σημερινή ανάρτηση είναι διπλή, σε Αγγλικά & Ελληνικά.  
Today's post is both in English and Greek.

As you can see at the above picture, Facebook (FB) evaluated as "False" content shared by the Greeklignite page and since then FB limits access to the page. Which content? The video presentation of the World Climate Declaration "There Is No Climate Emergency", signed by hundreds of scientists from 31 countries! Among the signatories from Greece is also the Head of the National Meteorological Service! The "evaluation" was performed by 6 reviewers from Climate Feedback. Some of the "reviewers'" incredible ridiculousnesses are that the World Climate Declaration is signed by "known deniers" or some who "work for the fossil fuels industry" or that it is not signed by enough women! They also note what the Climate Declaration DOES NOT write and what SHOULD have written, according to their opinion and by using as "unique truth" notes from IPCC reports.

Όπως μπορείτε να δείτε στην πιο πάνω εικόνα, το Facebook (FB) "αξιολόγησε" "ως Ψευδές" περιεχόμενο που κοινοποιήθηκε απ' τη σελίδα Greeklignite και γι' αυτό περιορίζει την πρόσβαση της σελίδας. Ποιο ήταν το περιεχόμενο; Η παρουσίαση σε βίντεο της Παγκόσμιας Κλιματικής Διακήρυξης "There Is No Climate Emergency - Δεν Υπάρχει Κλιματική Κρίση", την οποία έχουν υπογράψει εκατοντάδες επιστήμονες από 31 χώρες! Την "αξιολόγηση" έκαναν για λογαριασμό του FB 6 συνεργάτες του Climate Feedback. Ανάμεσα στις απίστευτες γελοιότητες που γράφουν οι "αξιολογητές" είναι πως κάποιοι απ' τους υπογράφοντες την Κλιματική Διακήρυξη είναι "γνωστοί αρνητές" ή "εργάζονται σε εταιρείες ορυκτών καυσίμων" ή "η Διακήρυξη δεν υπογράφεται από πολλές γυναίκες!" Λένε επίσης τι ΔΕΝ γράφει η Κλιματική Διακήρυξη και τι ΘΑ ΈΠΡΕΠΕ κατά τη γνώμη τους να γράφει, χρησιμοποιώντας ως "μοναδική αλήθεια" σημεία από εκθέσεις του IPCC. 

IPCC and the reviewers-climate alarmists overplay the climate change dangers based on theoretical models, which, among others, have a basic lack of knowledge of what is going on with the geothermal heat released in the oceans, which cover more than 70% of the planet, mainly at the boundaries of the tectonic plates. Earth scientists know that well, but obviously "climate" scientists, like some of the reviewers, cannot understand the effect of geothermal energy on climate. The reviewers also oversee and conveniently forget that a Declaration is NOT a scientific paper, that needs peer review. It is just an opinion, shared by hundreds of scientists who have understanding of climate changes, they do not accept climate alarmism and they are very clear "There is no climate emergency. Therefore, there is no cause for panic and alarm. We strongly oppose the harmful and unrealistic net-zero CO2 policy proposed for 2050." So the Climate Feedback critique is clearly prejudiced, biased and misleading. FB should never have trusted such a prejudiced review, however the sole responsibility is on FB. A more detailed analysis of the Climate Feedback outrageous critique was published in Nov 2019 by the Friends of Science Calgary (Canada). Let's hope that the COVID-19 pandemic has made quite clear to FB and the Climate Feedback alarmists what is really an emergency! And that more money should be set aside for medical research and reorganization of the health systems than for the overplayed dangers from climate models. That's simply common sense and the Clintel scientists have already asked for it: “Fight virus not carbon”!

Το IPCC και οι εξεταστές-κλιματικοί κινδυνολόγοι διογκώνουν τους κινδύνους λόγω κλιματικής αλλαγής βασισμένοι σε θεωρητικά μοντέλα, τα οποία, μεταξύ άλλων, παρουσιάζουν βασική έλλειψη γνώσης του τι συμβαίνει με τη γεωθερμία που εκλύεται στους ωκεανούς. Παραβλέπουν και βολικά ξεχνούν πως μια Διακήρυξη δεν είναι επιστημονική δημοσίευση, που πρέπει να περάσει από έλεγχο κριτών. Είναι μια γνώμη, κοινή από εκατοντάδες επιστήμονες, που κατανοούν κλιματικές αλλαγές, δεν δέχονται την κλιματική κινδυνολογία και είναι σαφέστατοι: "Δεν υπάρχει Κλιματική Κρίση. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος πανικού και συναγερμού. Είμαστε αντίθετοι με την επιζήμια και μη ρεαλιστική πολιτική μηδενικού άνθρακα που προτείνεται για το 2050." Έτσι η κριτική του Climate Feedback είναι καθαρά προκατειλημμένη, δημιουργεί προκατάληψη και παραπλανεί. Το FB δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει εμπιστευθεί μια τέτοια προκατειλημμένη κριτική, ωστόσο η μόνη ευθύνη είναι του FB. Μια πιο λεπτομερής ανάλυση της εξοργιστικής κριτικής του Climate Feedback δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο 2019 απ' τους Φίλους της Επιστήμης του Κάλγκαρι/Καναδά. Ας ελπίσουμε πως η πανδημία του κορονοϊού κατέστησε σαφές στο FB και τους κινδυνολόγους του Climate Feedback τι είναι πράγματι μια κρίση! Και πως περισσότερα χρήματα θα πρέπει να διατεθούν για ιατρική έρευνα και αναδιοργάνωση των συστημάτων υγείας παρά για τους διογκωμένους κινδύνους των κλιματικών μοντέλων. Αυτό είναι απλά κοινή λογική και οι επιστήμονες του Clintel ήδη το έχουν ζητήσει: "Ας πολεμήσουμε τον ιό, όχι τον άνθρακα".


Facebook also evaluated as "False content shared by the Greeklignite page" the reposting of the Electroverse post, titled "Historical Data destroys the Global Warming myth, and people are waking to it ..." and pointing that "According to NOAA’s own historical data, of the 50 U.S. state all-time record high temperatures, 23 were set during the 1930s, while 36 occurred prior to 1960" and not during the recent "global warming" period. Again, the ...
Climate Feedback/FB "Climate Police" took over to disclaim the post, because "the post fails to note" that "temperature trends indicate warming" and "US is only a small part of the world". The Greeklignite FB page was created in January 2014, since then it has shared over 1300 posts and only in 2020 FB started to limit its access. Obviously, FB now thinks that "science is settled" and there is a "97% consensus" that the planet has over warmed due to anthropogenic emissions. And that this is a dogmatic "unique true", no other scientific opinion is allowed to pass through the FB platform. However this attitude is exactly the same as the Holy Inquisition practiced when questioned Galileo on his "heretic" opinion that the Earth is rotating around the sun. FB has obviously misinterpreted our fundamental right to a different scientific opinion. 

Οι αναρτήσεις μας δημοσιεύονται στο greeklignite.blogspot.gr και αναδημοσιεύονται στο Facebook. Να επισκέπτεστε τακτικά το ιστολόγιο για να δείτε τις αναρτήσεις, το FB κόβει όσα θεωρεί «μη πολιτικώς ορθά» και δεν θα σας εμφανίσει σχετική ειδοποίηση. Οδηγίες ρύθμισης για τις "Προτιμήσεις Ενημερώσεων" στο Facebook θα βρείτε εδώ. 

Το FB επίσης αξιολόγησε ως "Ψευδές περιεχόμενο" την αναδημοσίευση ανάρτησης του Electroverse με τίτλο "Τα Ιστορικά Δεδομένα καταστρέφουν το μύθο της Παγκόσμιας Υπερθέρμανσης και οι άνθρωποι αφυπνίζονται...", που σημειώνει πως "Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα του ΝΟΑΑ, απ' τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ οι 23 κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες όλων των εποχών τη δεκαετία του 1930, ενώ οι 36 προ του 1960" κι όχι κατά τη διάρκεια της τωρινής περιόδου "παγκόσμιας υπερθέρμανσης". Πάλι, το Climate Feedback/Κλιματική Αστυνομία του FB ανέλαβε να αποδομήσει την ανάρτηση, επειδή η ανάρτηση "δεν μνημονεύει" πως "οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις" και "οι ΗΠΑ είναι μόνο μικρό τμήμα του πλανήτη". Η σελίδα του Greeklignite στο FB δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο 2014, από τότε έχει ανεβάσει πάνω από 1300 αναρτήσεις και μόνο το 2020 το FB ξεκίνησε να περιορίζει την προβολή της. Προφανώς τώρα το FB θεωρεί πως "η επιστήμη είναι παγιωμένη" και υπάρχει μια "97% συναίνεση" ότι ο πλανήτης έχει υπερθερμανθεί λόγω των ανθρωπογενών εκπομπών. Και πως αυτό αποτελεί μια δογματική "μοναδική αλήθεια", καμιά άλλη επιστημονική άποψη δεν επιτρέπεται να περάσει μέσω της πλατφόρμας του FB. Ωστόσο η στάση αυτή είναι ακριβώς η ίδια με τη στάση της Ιεράς Εξέτασης όταν ανέκρινε το Γαλιλαίο για την "αιρετική" του άποψη πως η Γη περιστρέφεται γύρω απ’ τον Ήλιο. Προφανώς το FB έχει παρερμηνεύσει το θεμελιώδες δικαίωμά μας σε μια διαφορετική επιστημονική άποψη.

The Greek Civilization, the foundation of the Western Civilization, among others is based on the phrase, attributed to Socrates, "The only thing I know is that I know nothing". This means that people keep learning while getting older and based on previous knowledge. During the Middle Ages dogmatism, darkness and the "unique truth" of the Holy Inquisition prevailed; dissidents were set on fire. With the Renaissance, the Enlightenment, and the ideas that gave birth to the French and American Revolution, the freedom of expression of views other than "sovereign" was voiced by Voltaire: "I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it." Even the First Amendment of the US Constitution protects the freedom of speech, but obviously this is not good enough either for Climate Feedback or FB.

Ο Ελληνικός Πολιτισμός, το θεμέλιο του Δυτικού Πολιτισμού, βασίζεται ανάμεσα στ' άλλα στο πολύ γνωστό Σωκρατικό "Έν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα". Αυτό σημαίνει πως οι άνθρωποι γηράσκουμε αεί διδασκόμενοι κα βασιζόμενοι στην προηγούμενη γνώση. Στο Μεσαίωνα επικράτησε ο δογματισμός, ο σκοταδισμός και η "μοναδική αλήθεια" της Ιεράς Εξέτασης, οι αντιφρονούντες ρίχνονταν στην πυρά. Με την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό και τις ιδέες που γέννησαν τη Γαλλική και την Αμερικανική Επανάσταση, η ελευθερία της έκφρασης απόψεων διαφορετικών απ' την "κυρίαρχη" διατυπώθηκε απ' το Βολταίρο: "Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες." Ακόμα και η Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι αρκετά καλό είτε για το Climate Feedback είτε για το FB.

Well, maybe my English is not good enough, but I hope that you got the meaning; the fundamental right to a different scientific opinion is NOT NEGOTIABLE in the 21st century! And if, after this post, FB choose to suspend the Greeklignite page, it will simply be an act of authoritarianism.

Ενδεχομένως τα Αγγλικά μου δεν είναι αρκετά καλά, αλλά ελπίζω πως πήρατε το νόημα: το θεμελιώδες δικαίωμα σε μια διαφορετική επιστημονική άποψη ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ στον 21ο αιώνα! Kαι εάν μετά απ’ αυτή την ανάρτηση το FB επιλέξει να αναστείλει τη σελίδα Greeklignite, θα πρόκειται απλά για πράξη αυταρχισμού.


Για αναδημοσίευση, πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά ολόκληρο το κείμενο "Πηγή: greeklignite.blogspot.gr".3 σχόλια:

 1. Καλημέρα.
  Δεν είμαι χρήστης του FB οπότε δεν ξέρω αν γίνεται αυτό που θα πω.
  Θεωρώ ότι η καταπολέμηση των fake news θα μπορούσε να γίνεται μέσω υποχρεωτικής παράλληλης δημοσίευσης της αποδόμησης οποιουδήποτε άρθρου θεωρείται fake news με δυνατότητα απάντησης από τον αρθρογράφο και όχι διαγραφής του άρθρου που απ' ότι κατάλαβα έγινε.
  Οι κριτές πρέπει να κρίνονται και μάλιστα σκληρά, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δώσεις μία αρνητική γνώμη/απάντηση αν δεν είσαι σίγουρος απόλυτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα,
   εάν κάποιος γράψει ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν κι η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, αυτό είναι fake news. Εάν γράψει πως Δεν Υπάρχει Κλιματική Κρίση, αυτό είναι μια υποκειμενική γνώμη και δεν είναι fake news. Τόσο απλό. Αυτό που έκανε το FB ήταν εντελώς απαράδεκτο, αποτελεί φίμωση κάθε διαφορετικής φωνής. Θυμίζει παιδί που παίρνει τη μπάλα του και φεύγει αν δεν το αφήσουν να βάλει γκολ.

   Διαγραφή
 2. Και είναι μόνο η αρχή....
  Έρχονται "ενδιαφέροντα "χρόνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή